MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

Az Egyes igazságügyi tárgyú törvényeknek a magyar helyreállítási és ellenállóképességi tervhez kapcsolódó módosításáról szóló törvényjavaslat szövegének véleményezése érdekében mind az Országos Bírósági Hivatal, mind az Igazságügyi Minisztérium megkereste Egyesületünket.

A MABIE a teljes tervezetet áttanulmányozta, és a részletszabályokra is kiterjedő komplex álláspontot alakított ki, melyet az alábbiakban teljes terjedelmében közzéteszünk.

Ebből kiemelendő, hogy a MABIE általánosságban üdvözli az OBT valódi jogállami garanciákat nyújtó hatásköreinek bővülését. Rá kell azonban mutatni, hogy számos, a MABIE és az OBT által korábban jelzett problémakör továbbra is megoldatlanul maradt, és a javaslatban van olyan hatáskörelvonás is, ami határozottan nem támogatható.

A MABIE egyetértését fejezi ki a létszámgazdálkodással, munkateherméréssel, a kirendeléssel, a képzési kötelezettséggel, ügyelosztási renddel kapcsolatos OBT, kúriai kollégiumi és kúriai bírói tanácsi hatáskörök bővülésével kapcsolatban, hiszen ezek többletgaranciákat nyújthatnak az egész bírói kart érintő, nagy jelentőséggel bíró kérdésekben. Ugyanakkor meg kell jegyezni azt is, hogy a szabályozás egyes elemeit indokolt volna a helyi véleménynyilvánító testületek hatásköreire is megfelelően alkalmazni.

A kibővült hatáskörök kapcsán az Egyesület támogatja az OBT jogállását megerősítő és a megnövekedett feladat-ellátás személyi, tárgyi, költségvetési feltételeit biztosító rendelkezéseket.

Az újonnan létrehozott hatáskörök mellett azonban hangsúlyozni kell, hogy a Bszi. 103. § (3) bekezdés a) pontjának hatályon kívül helyezése jelentős visszalépés a jelenlegi állapothoz képest, ez a MABIE számára elfogadhatatlan. A hatályos rendelkezés szerint az OBT „személyes meghallgatás alapján előzetes véleményt nyilvánít az OBH elnökének és a Kúria elnökének tisztségére jelölt személyéről”. Az ehelyett, a módosításban szereplő törvényi feltételek megfelelőségi vizsgálata nem pótolja ezt, csak „látszatfontosságot” biztosít az OBT számára, azonban semmiféle érdemi hatáskört nem jelent a pályázókról való, megfelelő súllyal bíró, tartalmi véleménynyilvánításhoz képest. A jelölt személyére vonatkozó érdemi és nemcsak formai szempontú véleménynyilvánítás a bírói önigazgatás nagyon fontos hatásköre és garanciája, ennek eltörlése semmivel nem indokolható. A módosító rendelkezés indokai a törvényjavaslat indokolásából sem ismerhetők meg.

A MABIE javasolja a törvényben felsorolt, az OBT tagjává válást kizáró okok kiegészítését azzal, hogy „nem lehet az OBT tagja az OBH elnökének kinevezési jogkörébe tartozó bírósági vezető.” Nem helyeselhető az a rendszer, melyben az OBH elnöke által kinevezett és ellenőrzött OBT tag ellenőrzi az ő munkáltatójának, az OBH elnökének tevékenységét. Az OBT tag és ennek következtében az OBT mint testület integritásának fontos alapvetése a javasolt kizáró ok törvénybe foglalása.

A MABIE a tervezett változások volumenére is tekintettel szorgalmazza átmeneti rendelkezések megalkotását, hiszen a törvény hatályba lépését követően az OBT-nek önálló jogi személyiséggel rendelkező, önállóan gazdálkodó szervként kell megkezdenie működését. Az OBT iroda megszervezése, a munkatársakkal munkaszerződések megkötése, a szabályozási környezet kialakítása időigényes feladat, az ehhez szükséges humán erőforrás egyelőre nem áll rendelkezésre.

Bár a véleményezés tárgyát képező javaslatcsomag az illetmény kérdései tekintetében nem tartalmaz módosítást, a MABIE az Igazságügyi Minisztérium felé jelezni kívánja, hogy az illetménnyel kapcsolatban a korábbiakban részletesen kifejtett és megindokolt álláspontját fenntartja és sürgeti a bírói hivatáshoz méltó illetmény megteremtéséhez szükséges intézkedések megtételét is, ahogy az igazságügyi alkalmazotti illetmény mielőbbi rendezése is szükséges.

A részletes vélemény itt olvasható:

Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága vizsgálja az Emberi Jogok Európai Bírósága ítéleteinek végrehajtását, köztük a Baka kontra Magyarország ügyben 2016. június 23-án hozott ítélet végrehajtását (20261/12. számú kérelem) is. Az eljárásban a Miniszteri Bizottság Eljárási Szabályzata 9. cikkének (2) bekezdése szerint az EAJ mint civil szervezet a felhatalmazásunkkal előterjesztette álláspontját.

Mellékeljük az EAJ (Európai Bírói Egyesület, amelynek a MABIE is tagja) közleményét az Európa Tanács Miniszteri Bizottságához, magyar nyelven. Az írásban észlelt kisebb pontatlanságokat a fordítás során jeleztük.

Az angol nyelvű irat az EAJ honlapjáról is elérhető: https://www.iaj-uim.org/news/promotion-of-the-independence-of-judges-and-rule-of-law-in-hungary/

Az Év Bírája 2022-ben

Idén új helyszínen, de a hagyományos módon, gálavacsorával egybekötött rendezvény keretében került sor december 15-én a MABIE Veszprém Megyei Szervezete által alapított "Az Év Bírája Veszprém Megyében" díj 14. alkalommal történő átadására.

A bírák és bírósági titkárok nagy számban leadott szavazatai alapján a 2022. évi díj – és az ezzel járó, kézzel festett porcelán bagoly – nyertese dr. Sepsi Erika bírónő lett.

 

Dr. Sepsi Erika a Miskolci Egyetem jogi karán végzett. 1986. április 1. napjától 1988. június 30.napjáig fogalmazó, 1988. július 1. napjától bíró. 1991. január 1. napjától a Veszprémi Városi Bíróság bírája. 1999. április 7. napjától címzetes megyei bíró, 2001. július 1. napjától csoportvezető bíró a Veszprémi Városi Bíróságon. 2004. szeptember 1. napjától a Veszprém Megyei Bíróság bírája. 2006. áprilisától megbízással, december 1. napjától kinevezéssel mind a mai napig az 1. számú polgári fellebbviteli tanács elnöke.

 

A szavazatot leadó kollégák kiemelték a díjazott lelkiismeretes munkáját, több évtizedes, bírói beosztáshoz méltó, példamutató életvitelét, továbbá azt, hogy kollégáival mindig segítőkész, valamint magas színvonalú munkájához kimagasló tudás párosul.

 

2022. december 12. napján 10:00-12:30 óra között Budapesten az

EBESZ Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala (ODIHR), az Európai Bírák Szövetsége (EAJ) és a Magyar Bírói Egyesület (MABIE) 

közreműködésével

szakértői kerekasztal-beszélgetést szervez bírák, civil társadalmi szervezetek, tudományos körök és nemzetközi szervezetek részvételével, hogy számba vegye a bírói kinevezések magyarországi normatív keretével és gyakorlatával kapcsolatos legújabb fejleményeket. Az esemény emellett platformot biztosít a nemzeti és nemzetközi érdekelt felek közötti, a jelenlegi kihívásokkal kapcsolatos párbeszédhez és eszmecseréhez.

Az European Association of Judges (EAJ) Elnöksége a következő közleményt fogalmazta meg és tette közzé a honlapján:

Tisztelt Kollégák!

Az EAJ elnökségének tudomására jutott, hogy két magyar bírót, az Országos Bírói Tanács tagjait, az Amerikai Egyesült Államok nagykövetségén tett hivatalos látogatásuk miatt támadások értek. A bírák az Országos Bírói Tanács képviselőiként vettek részt ezen a diplomáciai találkozón. A média, az újságírók, de a végrehajtó hatalom és az igazságügyi hatóságok képviselői részéről is történtek támadások, ami különösen aggasztó.

Több sajtóorgánum foglalkozott az elmúlt napokban azzal, hogy az Országos Bírói Tanács (OBT) két tagja látogatást tett az Amerikai Egyesült Államok nemrégiben Magyarországra érkezett nagyköveténél. Egyes közlések egészen odáig merészkedtek, hogy az érintett bírák és az OBT elnökének lemondását, vagy velük szemben azonnali fegyelmi eljárás kezdeményezését követelték, megkérdőjelezve a bírói függetlenségüket és etikai vétség elkövetését állítva. Többen, köztük a közmédia, az OBT sajtószóvivőjének ítélkező tevékenységével kapcsolatosan ismételten olyan tényállításokat tettek, amelyeknek valótlanságát már jogerős bírósági ítélet is kimondta. Az illyen tartamú tényállítások és az alaptalan “vérbírózás” miatt ugyanis az érintett bíró már jogerősen személyiségi jogi pert nyert.

Ezért ismét visszautasítjuk a bírótársainkkal kapcsolatos, őket a bírói tisztségükben mélyen sértő  – és részben egy névtelen blogbejegyzésben megjelent véleménycikkre hivatkozó – valótlan tényállításokat és súlyosan becsületsértő kijelentéseket.

Sajnálattal látjuk, hogy meghatározó súllyal bíró  médiafelületek is kritika nélkül átvették a hamis tényállításokat és tovább folytatták ezt a nemtelen rágalomhadjáratot.

A MABIE Elnöksége elítéli ezt az összehangoltnak látszó, az érintettek lejáratását és hiteltelenítését célzó támadássorozatot. A bírók ítélkező tevékenységükben megnyilvánuló esetleges pártosságát és etikai vétség elkövetését a közbeszédben állítani a bírói függetlenség elleni súlyos támadás, mert ezek megállapítására bírókkal szemben kizárólag meghatározott eljárásrendben kerülhet sor, a magukat szakértőnek nevező jogászok erre nem hivatottak.

Felhívjuk ezért a sajtó képviselőit, hogy a közvélemény hiteles tájékoztatását tartsák szem előtt és tartózkodjanak a valótlan és a bírókat becsmérlő közlésektől!

 A Magyar Bírói Egyesület Elnöksége