MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

A MABIE honlap publikációs rendje

A Magyar Bírói Egyesület elnöksége, a hivatalos honlapján végezhető publikációs tevékenység egységes gyakorlatának kialakítása érdekében, az alábbi szabályzatot fogadta el:

1. §

A www.mabie.hu honlap (a továbbiakban: honlap) fenntartója a Magyar Bírói Egyesület.

2.§

(1) A honlap „Cikkek, tanulmányok” rovata (a továbbiakban: publikációs rovat) szakmai és tudományos közzétételi fórum.

(2) A publikációs rovatban kizárólag magyar nyelven írt, állam- és jogtudományi tárgyú, illetve ahhoz kapcsolódó tanulmány, publikáció, elemzés, megemlékezés (a továbbiakban: cikk) jelentethető meg.

3. §

(1) A publikációs rovatot – szakmai testületként – a szerkesztőbizottság szerkeszti, a tartalomfeltöltést a honlapszerkesztő végzi.

(2) A szerkesztőbizottság tagjai a Bírák Lapja szerkesztőbizottságának a tagjai, akiket az Országos Elnökség választ.

(3) A szerkesztőbizottság névsorát a honlapon kell közzétenni.

4. §

A megjelentetni kért cikk tartalmáért a szerkesztőbizottság nem vállal felelősséget, az abban foglaltakért a szerzőt terheli - különösen a szerzői jogi - felelősség.

5. §

(1) A honlapon való közzétételért díj nem kérhető.

(2) A szerző a cikkért díjazásban nem részesül.

6. §

(1) A publikációs rovat első közlő fórum, azonban a szerkesztőbizottság indokolt esetben utánközlést is engedélyezhet.

(2) A publikációs rovat nem periodikus, a cikkek közzététele folyamatos.

7. §

(1) A szerzőnek a megjelentetni kért cikket – közzétételre alkalmas formában csatolt fájlként (.docx, .rtf, .odt, pdf) – a szerkesztőség hivatalos e-mail címére az erre irányuló kérelemmel kell megküldenie. A kérelemben nyilatkozni kell arról, hogy a cikk máshol nem jelent meg.

(2) A cikknek meg kell felelnie az alábbi feltételeknek:

- terjedelme legalább fél szerzői ív (20.000 betűhely), amelybe a törzsszövegen kívül a lábjegyzetek számítanak be, az irodalomjegyzék, mellékletek, ábrák stb. nem,

- a cikk szövegét normál Times New Roman betűtípussal,másfeles sortávolsággal, sorkizárt elrendezéssel kell elkészíteni,

- 12-es betűméret alkalmazandó a következő kivételekkel: lábjegyzetek, képek, ábrák, táblázatok címe 10-es,

- a mű címe és az esetleges alcímek esetén legalább 13-as, legfeljebb 15-ös a betűméret,

- a táblázatokat, ábrákat, képeket alul sorszámmal, címmel, forrásra utalással ellátva a szövegben, de egész oldalt betöltő, a szövegbe nem illeszkedő táblázatok, ábrák, képek esetén a cikk végén külön részben kell elhelyezni ,

- a cikkeknek irodalomjegyzéket is tartalmazniuk kell, amelyben a hivatkozott,illetve idézett szakirodalmat kell felsorolni,

- hivatkozásoknál, idézéseknél a forrást az adott oldalon arab sorszámmal megjelölt lábjegyzetben kell feltüntetni, melynek módja: a szerző,a mű címe, a kiadó rövid neve, a megjelenés helye, ideje, az oldalszám ebben a sorrendben; internetes forrás esetén pedig az URL cím és a felhasználás ideje,

- amennyiben egy műre a szerző több alkalommal is hivatkozik, a fenti bibliográfiai adatokat csak az első esetben kell megadni, ezt követően még ennél a lábjegyzetnél egy rövidítéssel kell ellátni és a későbbi hivatkozásnál csak a rövidített megjelölést kell használni, az oldalszám feltüntetésével együtt,

- amennyiben egy szerzőtől csak egy munkát használ fel a cikk szerzője, akkor a rövidítés a szerző vezetéknevéből + „im.” megjelölésből áll. Ha ugyanazon szerzőtől több művet is felhasznál, akkor a vezetéknév mellett a mű címére is utalni kell oly mértékben, hogy abból rá lehessen a forrásra ismerni.

(3) A megjelentetni kért cikket a szerkesztőbizottság három tagja az érkezéstől számított 15 napon belül véleményezi.

(4) A döntésről a honlapszerkesztő 5 munkanapon belül a szerzőt elektronikus úton értesíti és elfogadás esetén a cikket közzéteszi.

8. §

A jelen szabályzatban nem szabályozott esetekben a szerkesztőbizottság többségi határozattal hozhat döntést.

9. §

(1) Jelen szabályzat alkalmazandó a Bírák Lapjának publikációs rendjére is azzal, hogy a Bírák Lapja időszaki kiadvány, a cikkek közzététele nem folyamatos, valamint nem vonatkozik rá a megjelentetni kívánt cikkek véleményezési határideje.

(2) Ez a szabályzat 2014. január 17-én lép hatályba.

Dr. Makai Lajos s.k.

a Magyar Bírói Egyesület elnöke

 

Bírák Lapja Szerkesztőbizottság

Vezetője: Dr. Pongrácz Zsolt István a Szolnoki Törvényszék tanácselnöke

Tagok: Dr. Bartus Erika a Győri Ítélőtábla tanácselnöke

dr. Lotz Marianne a Győri Törvényszék nyugalmazott kollégiumvezetője

dr. Mészár Róza a Kúria nyugalmazott tanácselnöke

dr. Németh Mária a Zalaegerszegi Törvényszék kollégiumvezetője

dr. Vajda Edit a Győri Ítélőtábla bírája

dr. Cseke Ivett a Veszprémi Törvényszék kollégiumvezetője

dr. Tőzsér Lajos az Egri Törvényszék kollégiumvezetője

dr. Bálind Attila a Szegedi Ítélőtábla elnöke

a MABIE mindenkori elnöke