MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

A MABIE honlap publikációs rendje

A Magyar Bírói Egyesület elnöksége, a hivatalos honlapján végezhető publikációs tevékenység egységes gyakorlatának kialakítása érdekében, az alábbi szabályzatot fogadta el:

1. §

A www.mabie.hu honlap (a továbbiakban: honlap) fenntartója a Magyar Bírói Egyesület.

2.§

(1) A honlap „Cikkek, tanulmányok” rovata (a továbbiakban: publikációs rovat) szakmai és tudományos közzétételi fórum.

(2) A publikációs rovatban kizárólag magyar nyelven írt, állam- és jogtudományi tárgyú, illetve ahhoz kapcsolódó tanulmány, publikáció, elemzés, megemlékezés (a továbbiakban: cikk) jelentethető meg.

3. §

(1) A publikációs rovatot – szakmai testületként – a szerkesztőbizottság szerkeszti, a tartalomfeltöltést a honlapszerkesztő végzi.

(2) A szerkesztőbizottság tagjai a Bírák Lapja szerkesztőbizottságának a tagjai, akiket az Országos Elnökség választ.

(3) A szerkesztőbizottság névsorát a honlapon kell közzétenni.

4. §

A megjelentetni kért cikk tartalmáért a szerkesztőbizottság nem vállal felelősséget, az abban foglaltakért a szerzőt terheli - különösen a szerzői jogi - felelősség.

5. §

(1) A honlapon való közzétételért díj nem kérhető.

(2) A szerző a cikkért díjazásban nem részesül.

6. §

(1) A publikációs rovat első közlő fórum, azonban a szerkesztőbizottság indokolt esetben utánközlést is engedélyezhet.

(2) A publikációs rovat nem periodikus, a cikkek közzététele folyamatos.

7. §

(1) A szerzőnek a megjelentetni kért cikket – közzétételre alkalmas formában csatolt fájlként (.docx, .rtf, .odt, pdf) – a szerkesztőség hivatalos e-mail címére az erre irányuló kérelemmel kell megküldenie. A kérelemben nyilatkozni kell arról, hogy a cikk máshol nem jelent meg.

(2) A cikknek meg kell felelnie az alábbi feltételeknek:

- terjedelme legalább fél szerzői ív (20.000 betűhely), amelybe a törzsszövegen kívül a lábjegyzetek számítanak be, az irodalomjegyzék, mellékletek, ábrák stb. nem,

- a cikk szövegét normál Times New Roman betűtípussal,másfeles sortávolsággal, sorkizárt elrendezéssel kell elkészíteni,

- 12-es betűméret alkalmazandó a következő kivételekkel: lábjegyzetek, képek, ábrák, táblázatok címe 10-es,

- a mű címe és az esetleges alcímek esetén legalább 13-as, legfeljebb 15-ös a betűméret,

- a táblázatokat, ábrákat, képeket alul sorszámmal, címmel, forrásra utalással ellátva a szövegben, de egész oldalt betöltő, a szövegbe nem illeszkedő táblázatok, ábrák, képek esetén a cikk végén külön részben kell elhelyezni ,

- a cikkeknek irodalomjegyzéket is tartalmazniuk kell, amelyben a hivatkozott,illetve idézett szakirodalmat kell felsorolni,

- hivatkozásoknál, idézéseknél a forrást az adott oldalon arab sorszámmal megjelölt lábjegyzetben kell feltüntetni, melynek módja: a szerző,a mű címe, a kiadó rövid neve, a megjelenés helye, ideje, az oldalszám ebben a sorrendben; internetes forrás esetén pedig az URL cím és a felhasználás ideje,

- amennyiben egy műre a szerző több alkalommal is hivatkozik, a fenti bibliográfiai adatokat csak az első esetben kell megadni, ezt követően még ennél a lábjegyzetnél egy rövidítéssel kell ellátni és a későbbi hivatkozásnál csak a rövidített megjelölést kell használni, az oldalszám feltüntetésével együtt,

- amennyiben egy szerzőtől csak egy munkát használ fel a cikk szerzője, akkor a rövidítés a szerző vezetéknevéből + „im.” megjelölésből áll. Ha ugyanazon szerzőtől több művet is felhasznál, akkor a vezetéknév mellett a mű címére is utalni kell oly mértékben, hogy abból rá lehessen a forrásra ismerni.

(3) A megjelentetni kért cikket a szerkesztőbizottság három tagja az érkezéstől számított 15 napon belül véleményezi.

(4) A döntésről a honlapszerkesztő 5 munkanapon belül a szerzőt elektronikus úton értesíti és elfogadás esetén a cikket közzéteszi.

8. §

A jelen szabályzatban nem szabályozott esetekben a szerkesztőbizottság többségi határozattal hozhat döntést.

9. §

(1) Jelen szabályzat alkalmazandó a Bírák Lapjának publikációs rendjére is azzal, hogy a Bírák Lapja időszaki kiadvány, a cikkek közzététele nem folyamatos, valamint nem vonatkozik rá a megjelentetni kívánt cikkek véleményezési határideje.

(2) Ez a szabályzat 2014. január 17-én lép hatályba.

Dr. Makai Lajos s.k.

a Magyar Bírói Egyesület elnöke

 

Bírák Lapja Szerkesztőbizottság

Vezetője: Dr. Pongrácz Zsolt István a Szolnoki Törvényszék büntető ügyszakos tanácselnöke, korábban kollégiumvezető

Tagok:

dr. Mészár Róza a Kúria nyugalmazott tanácselnöke

dr. Domonyai Alexa a Kúria büntető ügyszakos tanácselnöke 

dr. Bálind Attila a Szegedi Ítélőtábla elnöke - polgári ügyszakos

Dr. Bartus Erika a Győri Ítélőtábla polgári ügyszakos tanácselnöke

dr. Vajda Edit a Győri Ítélőtábla büntető ügyszakos  bírája

dr. Lotz Marianne a Győri Törvényszék nyugalmazott kollégiumvezetője

dr. Németh Mária a Zalaegerszegi Törvényszék kollégiumvezetője

dr. Cseke Ivett a Veszprémi Törvényszék kollégiumvezetője

dr. Tőzsér Lajos az Egri Törvényszék polgári ügyszakos tanácselnöke, korábban kollégiuvezető

dr. Rochlitz Zoltán Szolnoki Törvényszék büntető ügyszakos tanácselnöke,

Mayerné dr. Pataki Krisztina Budapest XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság polgári ügyszakos bírája,

a MABIE mindenkori elnöke